เงื่อนไข

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณอยอมรับที่จะอยู่ในข้อผูกพันซึ่งกำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน กฎและข้อบังคับทั้งหมดเหล่านี้ และยอมรับว่า คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งท้องถิ่นบังคับใช้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

กฎระเบียบการใช้

อนุญาตการดาวน์โหลดสำเนาของผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุ (เฉพาะข้อมูลเท่านั้น) บนเว็บไซต์ของ dasydesign.com สำหรับดูส่วนบุคคลเท่านั้นและห้ามใช้ในการพาณิชย์ ห้ามโอนย้ายหรือเปลี่ยนแปลง และภายใต้ระเบียบนี้คุณไม่สามารถ:

•แก้ไข หรือคัดลอกผลิตภัณฑ์/ วัสดุ
•ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือแสดงผลใด ๆ แบบสาธารณะ(จะเป็นทางการค้า หรือไม่ก็ตาม)
•พยายามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิศวกรรมของซอฟต์แวร์ใดๆบนเว็บไซต์ของ dasydesign.com
•ถอดถอนลิขสิทธิ์หรือจดกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากผลิตภัณฑ์และ / หรือวัสดุ หรือ
•โอนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุให้ผู้อื่น หรือ “ทำซ้ำ” ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น

การอนุญาตจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณละเมิดข้อจำกัดใดๆของข้อตกลงนี้ และ หรืออาจถูกถอดถอนโดย dasydesign.com ได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดการเข้าดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุเหล่านี้ หรือเมื่อสิ้นสุดการอนุญาต คุณต้องทำลายข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์

การปฏิเสธ

dasydesign.com ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุบนเว็บไซต์ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุ หรือ บนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด

dasydesign.com หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ (รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร หรือความเสียหายอันเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก) ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุบน dasydesign.com  แม้ว่า dasydesign.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ dasydesign.com ได้รับการแจ้งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย  เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง , ข้อจำกัดนี้นำมาใช้ไม่ได้

การปรับปรุง และ การแก้คำผิด

ผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของ dasydesign.com อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค ข้อผิดพลาดการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดของภาพถ่าย dasydesign.com ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุบนเว็บไซต์จะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน dasydesign.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม dasydesign.com ไม่ให้คำมั่นว่าจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือวัสดุใด ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น dasydesign.com ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง

การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข & ข้อตกลง

dasydesign.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เงื่อนไข & ข้อตกลง ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตาม เงื่อนไข & ข้อตกลง ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

กฎหมายควบคุม

ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ dasydesign.com อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยอำนาจการพิจารณาของศาลไทย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติที่ขัดกัน

Brands